Trang chủ » Cùng vui

CHUYỂN THƠ THEO CHỮ VIỆT CẢI TIẾN

TN
Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017 4:58 PMTrần Nhương

TRÒ CHƠI

Này bé nhập vào cho to!
Này to chia ra cho bé!
Nhớ sao trò chơi con trẻ
Vẫn thường chơi ô ăn quan

CHUYỂN THEO CHỮ CẢI TIẾN CỦA PGS BÙI HIỀN

CẦN N'ƯƠNG

CÒ CƠI

Này bé n’ập vào co to
Này to cia ra co bé
N’ớ sao cò cơi kon cẻ
Vẫn wươq cơi ô ăn kuan