Trang chủ » Cùng vui

CÔNG BẰNG LÀ CÁI TÌNH BẰNG

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017 3:50 PMCông bằng là rất công bằng
Toàn dân gánh nợ tằng tằng... í a
Phố phường cho đến vùng xa
Từ bé vừa đẻ đến cụ già bách niên
Nợ cùng nhau gánh số tiền
30 triệu chỉ như viên kẹo xìu
Tiến lên như gió nâng diều
Rừng vàng biển bạc bao nhiêu...sợ gì...
Trương Tuần

Theo tin trên nld online: http://nld.com.vn/thoi-su/moi-nguoi-ganh-no-cong-33-trieu-dong-tien-dau-tra-20171029072632551.htm