Trang chủ » Cùng vui

4 KHÔNG

Tượng dân gian
Thứ sáu ngày 14 tháng 7 năm 2017 8:38 AM


Không nghe, không thấy, không làm
Không nhìn, chỉ giỏi ăn tham nhất làng
Tượng này tặng một số quan
Dân nuôi nhưng lại bạo tàn với dân
Trương Tuần