Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TIẾT THANH MINH

Phạm Xuân Trường
Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2010 6:21 PM
 
Đến trời còn phải thanh minh
Ơ hay! Cái chốn Thiên Đình cũng sai
Đất oan ức, đất hỏi ai
Hôm nay bảo đúng, ngày mai lại nhầm
Làm cho cốt nhục tình thâm
Tan thành tro bụi cát lầm hỏi ai
Khéo bày ra cảnh thiên tai
Mỗi năm Thượng Đế sửa sai một lần
Nữa là bùn đất thảo dân
Mỗi lần cải cách, một lần sửa sai
Đời người được mấy gang tay
Sau thanh minh lại đến ngày thanh minh
Ngai vàng rửa máu chúng sinh
Bao giờ mới hết thanh minh hở giời?
    3/2010