Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Loài Hán tặc hãy ngừng tay !

Nguyễn Văn Diệp
Thứ tư ngày 28 tháng 5 năm 2014 5:40 AM

   Thể Đường thi trường thiên


Hữu nghi xưa nay chuyện viển vông!

Từ đây rất khoát nói rằng: Không

Họ còn khao khát thời (Hán)Quan Võ

Chúng vẫn ước ao thủa (Mao)Trạch Đông

Bốn Tốt xem ra đầy hợm hĩnh

Chữ Vàng kiểm lại hóa đùa bồng!

Tích xưa Sĩ Nghị quên yên ngựa

Chuyện cũ Thoát Hoan rúc ống đồng!

Xứ  Lạng Liễu Thăng thua bỏ mạng

Quảng Ninh Hoàng Tháo chết trôi sông

Giàn khoan bày đặt đầy ngang trái

Miệng hét vòi phun đến lạ lùng

Thế giới càng hay bầy trẻ nhỏ

Toàn cầu tởm lợm lũ điên khùng!

Đất liền đã mấy phen khuân mốc

Dòng chảy bao lần nắn hướng sông?

Mao Trạch, Cẩm Bình loài Hán tặc

Tiểu Bình, Giang Trạch bọn xâm lăng

Địa dư lịch sử quên - kinh thật! ??

Chín khúc lưỡi Bò bịa- tởm không!?

Đất Việt ngàn năm trăm họ Lạc

Dân Nam chín chục triệu con Hồng

Tày ,Nùng,Kinh, Thái.. đều chung dạ

Nam Bắc Đông Tây vững một lòng

“Sát Thát”bao phen không mỏi gối

Giết Tầu mấy đận xác nghẽn sông

 Trung Hoa bờ cõi ta không động

 Đại Việt  cớ gì họ muốn xâm?

Kẻ Bắc đừng mang lòng hiếu chiến

Người Nam thường sẵn tính khoan dung

Thắp hương Tổ phụ rồi hành sự

Gây hấn chắc rằng chuốc bại vong…

        Ngày 23 – 5 – 2014

       Nguyễn Văn Diệp