Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hãy cảnh giác

Thư ký thời đại
Thứ hai ngày 19 tháng 5 năm 2014 4:49 AM

 

Bốn tốt & mười sáu chữ vàng

Cậy thế nước lớn, gian, tham vô bờ

Việt Nam không thể làm ngơ

Đuổi ngay bọn chúng khỏi bờ biển ta

Bốn tốt gì kẻ gian tà?

Đất người mà cứ “nhận là của ta”?

Chúng đã ăn cướp Hoàng Sa

Bây giờ muốn chiếm Trường Sa nữa à?

Việt Nam  vạch mặt chúng ra

Để cho thế giới người ta tỏ tường

Láng giềng thuộc loại bất lương?

Bất chấp luật pháp đơn phương làm càn

Khổ vì ở gần kẻ tham

Nếu không cảnh tỉnh chết oan có ngày

Cảnh giác kẻ gian từ nay

Toàn dân đoàn kết đuổi ngay kẻ thù

Đề nghị quốc tế tịch thu

Giàn khoan phi pháp chu du đất người

Chữ Vàng, bốn tốt hỏng rồi

Gần kẻ xấu tính mọi người tránh xa.

 

Canada 14/05/201

Thư ký thời đại