Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nghĩ về đất nước

Nguyễn Văn Gia
Chủ nhật ngày 28 tháng 4 năm 2013 8:28 PM


Bởi
" Đất nước này
Không của riêng ai " (*)
Nên
Yêu nước
Mỗi người yêu một cách
Đất nước
Thuở phồn vinh
Lúc gian truân
Nhân dân
Ai cũng có phần trong đó
Ải Nam Quan
Hoàng Sa
Bản Giốc ...
Vẫn tươi xanh
Trong trang sử quê nhà
Là chắt chiu
Là máu thịt của ông cha
Trao lại ta
Giang sơn này
Gấm vóc
Dân Việt mình
Dẫu phiêu bạt nơi đâu
Ở quê nhà
Hay tận Phi , Mỹ , Úc ...
Hễ cứ nghe máu chảy
Là lòng đau
Bão giông
Giặc giã
Tàn phá quê nhà
Triệu tấm lòng
Đều hướng về Tổ quốc
Ôi
Nhân dân mình
Dễ thương vô cùng
(Nhưng , thực lòng , đôi khi cũng đễ ghét)
Dễ thương là biết siết chặt tay nhau
Chung lòng
Trước lâm nguy của Tổ quốc
Và dễ ghét là
Lịch sử lắm lúc không vui
Khi nỏ thần trao nhầm vào tay giặc
Khi Trần Ích Tắc
Cam tâm
Cõng rắn cắn gà nhà
Rất thiêng liêng
Là tình yêu Tổ quốc
Trong mỗi chúng ta
Và hiển nhiên là
Đất nước này
Không của riêng ai
Nên  yêu nước
Mỗi người
Có quyền yêu một cách .

 


Nguyễn Văn Gia


(*) Lời cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt