Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Kê gà là bà kê cân

Lẩn Thẩn
Thứ bẩy ngày 23 tháng 2 năm 2013 5:12 PM

Đầu xuân, bác Hủ Tếu ngồi trầm ngâm ngắm nghía giò hoa lan các cháu mừng tuổi Ông năm mới, Ông bạn già hàng xóm ghé sang chơi. Hai cụ pha trà và nhâm nhi trò chuyện.
- Năm mới, chúc sức khoẻ bạn già,mình về quê mấy hôm, có chuyện gì vui cho nhau biết với.
- Tôi đang nghĩ về việc Thủ tướng tuyên bố dừng việc xây dựng cảng Kê Gà.
- Ngày xưa có câu đố : chuồng gà kê áp chuồng vịt, chưa thấy ai có vế đối xứng, kê là gà, áp là vịt., hay thât và lại khó nữa chứ
- Chẳng biết vì sao các Cụ ngày xưa lại gọi là cảng Kê-Gà
-Cái chuyện kê-gà này có liên quan đến chuyện Kê-cân  thời Tam quốc của Tào Tháo chứ chẳng chơi.
- Hai câu chuyện cách nhau hàng mấy trăm năm về thời gian, xa nhau về địa lý  hàng mấy ngàn kilômét  mà lại liên quan là liên quan thế nào ?
- Chả là Tào Tháo đánh nhau với Lưu Bị, quân Tào đóng quân ở Tà Cốc, đóng ở đó lâu ngày, muốn tiến quân lại bị Mã Siêu chống cự, muốn rút quân về lại sợ bị Thục chê cười, trong bụng dùng dằng chưa biết thế nào. Buổi tối nhà bếp dâng lên bát canh gà, Tháo nhìn trong bát canh có cái gân gà, nghĩ đến chuyện mình tiến hay lui nên nẫu cả ruột. Lúc đó Hạ Hầu Đôn vào trướng xin khẩu lệnh ban đêm. Tháo phán ngay "kê cân, kê cân" (gân gà). Đôn truyền mật khẩu đêm nay là "kê cân"
Quan hành quân chủ bộ là Dương Tu thấy mật khẩu đêm nay là "kê cân" liền lệnh cho quân sĩ sắp xếp quân trang và binh khí để di chuyển.
Có người báo việc quan hành quân chủ bộ Dương Tu lênh cho quân sĩ thu xếp đồ đạc để về lên đến Hạ Hầu Đôn. Đôn giật mình, cho mời Dương Tu đến trướng để hỏi rõ ngọn ngành.
Làm sao Ông dám lệnh cho quân sĩ thu xếp đồ đạc để về ?
Cứ xét khẩu lệnh đêm nay thì sớm muộn Thừa Tướng cũng cho rút quân thôi. Kê cân là gân gà, gân gà ăn thì không có vị gì, bỏ thì tiếc. Đánh lên thì không được, lui về thì sợ bị chê cười, về cho sớm là hơn, Ngày mai Thừa Tướng rut quân. nên tôi cho quân sĩ chuẩn bị trước để khỏi cập rập.
Hạ Hầu Đôn cũng cho quân sĩ thu xếp hành lý.
Đêm đó Thừa Tướng cũng sao xuyến khó ngủ, liền vi hành các trại, thấy quân sĩ tấp nập thu vén đồ đạc, liền gọi Hạ Hầu Đôn đến hỏi đầu đuôi.
Đôn bẩm là chủ bộ hành quân là Dương Tu biết ý của Thừa Tướng muốn rút nên truyền lệnh sắp xếp hành lý, quân trang.
Tháo gọi Dương Tu đến hỏi , Tu giảng giải rõ hai từ "kê cân": gân gà. Tháo nổi giận quát mắng Dương Tu là dựng chuyện, làm náo động quân sĩ, liền gọi vệ binh lôi Dương Tu ra chém, bêu đầu , Tu chết năm 34 tuổi.
Chuyện Bô-xit của ta nổi lên từ năm 2009, rất nhiều kiến nghị can ngăn, cái cảng Kê Gà này đã 3-4 lần hoãn khởi công, đến nay Thủ Tướng tuyên bố dẹp hẳn, như vậy sản phẩm không có đường ra, năm năm qua 10 nhà đầu tư ri-sọt , du lịch lâm cảnh thất cơ lơ vận, tiền của đổ vào chết dí, nhiều hạng mục bị phá dỡ, tiền đâu mà đền, chả biết chuyện này có chém anh nào không ? nhưng mất tiền của là cái chắc, lại Nhà Nước đứng ra đền, mà Nhà Nước là tiền thuế của dân, là than, là dầu khí...là tài nguyên khai thác để trả nợ,
Tại tên nó là Kê Gà nên mới sinh chuyện, ta nên đổi tên nó là cảng bốc xịt cho chắc ăn.Năm 2009 là bốc, năm 2013 là xịt, từ nay đổi tên là bôc-xịt cho đông dạng với dự án bốc-xịt. Bốc rồi xit, nghe đâu họ đang rông rắn sang Căm-pu-chia đi tìm mỏ bốc xịt mới đấy.

21-2-2013 LT