Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hãy nhớ và cảnh giác

Lê Thanh Thu
Thứ tư ngày 20 tháng 2 năm 2013 10:04 PM

Đừng bao giờ quên tháng hai, tháng ba

Năm một nghìn chín trăm bẩy chín

Đại Hán đem quân vào giết Dân ta

Lửa đạn ngút trời lòng Dân căm hận

Hãy nhớ và luôn luôn cảnh giác

Không thể cả tin như Công chúa Mỵ Châu

“Trái tim lầm lỡ để trên đầu”

Ta nhớ: Dân ta đã tốn nhiều xương máu

Suốt nghìn năm để giữ chủ quyền

Hôm nay mộng bá quyền còn đó

Thì chưa thể tin “mười sáu chữ vàng”

Khi Hoàng sa còn trong tay “Kẻ lạ”

“Bốn tốt” cũng chỉ là giả dối mà thôi

Ta chỉ tin những lời ông cha nói

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư”

Và ta quyết giữ gìn bờ cõi

Dù hy sinh – Không sợ bá quyền

Để Con Cháu sau này không hổ thẹn

Thế hệ hôm nay còn xứng với Tiền nhân

Lê Thanh Thu