Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đọc Tây Du kí

Phạm Xuân Trường
Thứ bẩy ngày 23 tháng 2 năm 2013 6:27 AM

Sa Tăng, Bát Giới, Ngộ Không
Tài cao nô lệ không công một đời
Ngọc Hoàng chẳng đáng mặt chơi
Cúi đầu thờ lão dở người Đường Tăng
Rất gần mà lại xa xăm
Tám mốt khổ nạn giết trăm vạn người
Cửa thiền tơi tả đến nơi
Ngỡ rằng Phật độ thương đời trầm luân
Cả tin là gốc của dân
Mới hay kinh dởm cực thân chưa giời
Chín tầng mây cũng thế thôi
Làm gì có chuyện ở đời cho không
Còn cái bát mẻ xin cơm
Phật cũng lấy nốt biết hờn giận ai...
Ngô Thừa Ân quả là tài
Bịa mà như thật đúng sai ở đời...
Kim Cô như áo em ơi
Cởi ra để sống kiếp người tự do.