Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Hoàng Nhuận Cầm

Trần Nhương
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:01 PM

 
 
Nhuận Cầm cóc phải nhuận tràng
Bác sĩ Hoa Súng (1) họ Hoàng tài ba
Xúc xắc mùa thu đã qua
Đằng sau cánh cửa một tòa thiên nhiên
Pháp trường trắng lốp đêm đêm
Còng lưng mỏi gối có lên được đèo ?
Lầm lỗi nào cũng phăng teo
Nhà tiên tri (2) chỉ thích yêu tiên huyền
Làm thơ, viết kịch, đóng phim
Đàn gì cũng gảy nổi chìm tiếng tơ
Con xúc xắc của mùa thu
Có còn xúc xắc, con cù có quay ???

**************
(1)- Vai sắm của HNC trên VTV
(2)- Các chữ in đầm, gạch dưới là tên tác phẩm của HNC