Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

STAY AT HOME

Phan Hoàng Phương
Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 1:48 PM
Đại dịch Covid nổi lên

Ngồi nhà theo dõi bản tin hàng ngày.

Bao người chung sức, chung tay,

Quyết tâm đánh gục giặc này hiểm nguy.

Tôi là cán bộ ngành Y,

Đã từng chiến đấu cả thì xuân xanh.

Trải qua hai cuộc chiến tranh,

(B)52 rải thảm tan tành Bạch Mai.

Ăn mì, ngủ đất mệt nhoài,

Cùng nhau xây dựng Bạch Mai vững lòng

Giờ đây Covid tấn công,

Muốn cùng đồng nghiệp lại xông trận tiền

Nhưng nay tám chục tuổi tiên

Tuân theo mệnh lệnh: NGỒI YÊN Ở NHÀ.

Phan Hoàng Phương

Bác sỹ khóa 1961-66

Đại học Y khoa Hà Nội