Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ VUI XẺO MÔ

Hồ Bá Thâm
Thứ ba ngày 3 tháng 10 năm 2017 11:22 AMXẻo Rô xẻo Quýt xẻo Cày

Xẻo bao nhiêu xẻo cho đây qua đò

Ghe chèo vừa đến xẻo Rô

Đã nghe bậu hát bậu hò muốn sang

Hò ơ xẻo Bạc xẻo Vàng

Xẻo Anh xẻo Chị xẻo Nàng... hò ơ!

Ai qua xẻo Bướm thì chờ/

Xẻo Cu thì đợi ghe đờ chở sang!

Năm nay thu bội mùa vàng

Xe hoa ta sẽ sẵn sàng bồng bông!

Hò ơ ai lại tồng ngồng

Đứng bên xẻo Cạn mà trông xẻo Đầy!

Xẻo Mông thì vẫn còn đây

Ai về với bậu xẻo Này bao la…

Hò ơ hò…

(Hồ Bá Thâm)