Trang chủ » Cùng vui

CHIA SẺ VỚI THÂN PHỤ CẬU MỐI CHÚA

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2017 3:18 PM


Chia sẻ với Tạ Duy Anh
Thằng cu "Mối chúa" mong manh phận đời
Vừa ra đã đánh tơi bờ
Cắt ngay hộ khẩu cho ngơi trong khò (kho)
Văn chương khi thụt khi thò
Nếu mà như ngọc thì lo gì vùi....
Trương Tuần