Trang chủ » Cùng vui

THƠ VUI MỪNG HỘI TA

Trân Nhương
Thứ sáu ngày 24 tháng 3 năm 2017 3:06 PM


34 năm trước mình vào Hội
Chẳng giải tôn vinh chẳng thế nào
Thơ phú đôi bông, truyện đôi hột
"Bỗng nghe vần thắng vút lên cao"

Hoa giáp một vòng mong Hội khỏe
Văn chương đi kịp với đồng bào...

Trần Nhương