Trang chủ » Thơ

GHI TRƯỚC CỬA ĐÌNH

Trần Nhương
Thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2015 6:19 AM


Vĩ nhân cứ để vĩ nhân

Đình kia ít lễ thì thần mới thiêng

Hay gì hương khói triền miên

Tụng ca quá thể càng thêm bẽ bàng

Đã lên đến bậc thành hoàng

Hiển linh cả xã cả làng tôn vinh

Cần gì rước sách linh đình

Cần gì trước tác tụng kinh sớm chiều

Cây cao khổ nỗi dây leo

Hồ trong khổ nỗi vì bèo vì rêu
.

Thành hoàng bao kẻ ăn theo

Thương dân đóng góp bao nhiêu cho vừa...

Hà Nội 27-5-2004
(Rút trong tập thơ Gió đang xoan, NXB Hội nhà văn)