Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thư ngỏ gửi Cục hàng không VN

Thư ký Thời Đại
Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2013 8:12 PM

 
Buồn thay Phi công Việt Nam
Đang làm nhiệm vụ lại ham "Nhã Kỳ"
Quên cả nhiệm vụ thực thi
Ngồi cạnh người đẹp nhớ gì nữa đâu?
Nội quy đã học từ lâu,
Quá mê người đẹp bay đâu mất rồi?
Chỉ khổ hành khách nước Tôi
Phi công đào tạo xong rồi quên ngay
Cục trưởng Hàng không có hay?
Nếu không chấn chỉnh có ngày... thảm  thương
Khẩn chương lập lại kỷ cương
Kỷ luật nặng kẻ coi thường...An ninh.


Canada 13/05/2013
Thư ký Thời Đại