Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích của Dậu Tốt

Dậu Tôt
Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013 9:28 PM


GIẢ VỜ

Trung thành với cái… không tin
Hỏi rằng thiên hạ có điên chăng là?
Dân ngu mãi cũng sáng ra
Đi theo thụ động chẳng qua…giả vờ!


BIẾT TỰ TRỌNG

Mấy lần tìm cái “quốc hoa”
Nhưng vì xấu hổ thành ra khó tìm
Dân mình khủng hoảng lòng tin
Có lòng tự trọng mà nên nỗi này!