Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GỬI BÁC TRẦN NHƯƠNG

Hoàng Tấn Đạt
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011 3:03 PM
 
Bao giờ bác vào Vũng Tàu
Xin mời đến nhà tôi nhé !
Tâm hồn ta đã gặp nhau
Mà li chưa hề cụng  nhỉ ?
Tôi chỉ là thầy giáo nghèo
Vào Nam từ năm bảy sáu ( 1976 )
Nhìn đời đôi mắt trong veo
Nên giờ nhờ con nhờ cháu !
Nếu không có con có cháu
Chắc là rau muống muôn năm !
Bởi lương hưu không đử sống
Nên thơ cũng phải thăng trầm
Bây giờ nhờ trời đỡ lắm !
Nếu như bác vào trong này
Tôi mang riệu Tây ta nhắm
Với thời muối mặn gừng cay !
HOÀNG TẤN ĐẠT