Trang chủ » Tôi có ý kiến

Ý KIẾN NHÀ VĂN

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022 3:02 AM
- Nhà nước nên quy hoạch chùa chiền theo dân cư, lịch sử, địa lý. Chấm dứt lạm phát chùa miếu.
- Nhà chùa phải đóng thuế kể cả thuế thu nhập cá nhân. Nhân dân đóng góp vô kể cho nhà chùa thì nhà chùa có trách nhiệm phân phối lại. Đó là thiện tâm, bác ái, hỷ xả...
- Nên kiểm toán nhà chùa. Kiểm tra nhóm lợi ích nào chống lưng, ai thao túng, góp vốn.
- Nhà chùa chiếm đất công thổ quốc gia khá lớn, có khi biến thành của riêng...Ai quản lý, ai nộp thuế đất và có thực hiện không.
- Công tác tuyên giáo đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân chống mê tín dị đoan. Dân đang bị si cuồng biến đức tin trong sáng thành tham lam cơ hội chụp giựt. Cần giác ngộ sự mê muội. Cấm đảng viên và gia đình họ mê tín dị đoan.
Triết lý, đạo đức nhà Phật rất tiến bộ Thiện, Nhân, Bác ái, Hỷ xả, Nhập thế, Giác ngộ...Ai đã tha hóa tư tưởng đạo Phật.
- TÔI ĐỀ NGHỊ CÁC CẤP CÓ THẨM QUYỀN XEM XÉT THẤU ĐÁO.
Nam mô a di đà Phật !
Xin nhớ Đảng ta dạy theo DUY VẬT BIỆN CHỨNG.
Nếu có gì chưa chuẩn xin thông cảm và trao đổi. Tôi 28 năm là lính có bao giờ cúng bái để đi đánh giặc đâu. Nhân dân ta chiến thắng giặc đâu do cúng bái bói toán mê muội...
(Tranh Nẻo Thiền của TN)