Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

DÂM ĐÀM NGÀY ẤY THÁI SƯ

Phạm Ngọc Khảnh
Thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2022 2:30 PMVen hồ ngấn lệ sương rơi

Chuyện oan sai một kiếp đời ngày xưa

Dâm Đàm năm ấy nhà vua

Lênh đênh sương sớm gió lùa miên man

Bỗng đâu hình hổ cận càn

Lưới quăng chụp bắt, hiện hoàn Thái Sư*

Khép vào tội lớn giết vua (?)

Là quan chính trực, công to, trung thần!

Không đành xử án xả thân

Đày đi biệt xứ rừng xanh lụi đời

Oan này muôn kiếp khôn nguôi

Tượng Rồng tự cắn nát người xót đau!

Xuân Hương ở đáy hồ sâu

Ngậm ngùi dõi cánh về đâu Sâm cầm!
-----

(*): Năm 1096, Lý Nhân Tông trên mặt hồ sương sớm, Thái Sư Lê Văn Thịnh bị khép tội hóa hổ giết vua. Có người đã tạc bức tượng: Rồng tự cắn xé, để kêu oan với đời.