Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - KIM CHUÔNG

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2010 9:20 PM

 
Kim Chuông là cái chuông vàng
Thỉnh lên là khắp cả làng inh tai
Người ta một, ông những hai
Ấy là không kể kiếm ngoài đòi khi
Thơ những ngày xa em đi
Tình yêu mùa gặt xanh rì Khoảng xanh
Nửa khuất mặt người
mà kinh
Một phương trời gió tanh bành “chính tôi” (1)
Bây giờ cất tiếng à ơi
Con thơ vợ trẻ cuộc đời mới thơ
Chuông vàng một tiếng ngẩn ngơ
Giang Biên lảy khúc hát ru cả mình…(2)
---------
(1)-  Các chữ in đậm, gạch dưới là một số tên tác phẩm của Kim Chuông. Ông có câu thơ:
Đi trong ngàn dặm đất trời / tôi tìm cho được chính tôi - là gì ?
(2)- Giang Biên là quê ông thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng