Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - TRẦN THỊ TRƯỜNG

Trần Nhương
Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2010 9:36 AM
 Nghe tên có vẻ kinh doanh
Thị Trường kém vở nên đành viết văn
Bâng khuâng, Tình cảm bao lần
Thời gian ngoảnh mặt khó khăn vô cùng
Lời cuối cho em ngập ngừng
Chứng điên kẻ mắc nên khùng đòi phen (!)
Về chưa nước Chúa Amen (2)
Bao nhiêu tục lụy đánh phèn để trong
Cuộc đời xuôi ngược long đong
Tuyên Quang vẫn chảy một dòng Lô giang (3)
------
(1)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Trần Thị Trường.
(2)- Chị làm báo Người công giáo VN.
(3)- Chị sinh ở Tuyên Quang