Trang chủ » Cùng vui

ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ THIẾU THÔNG TIN...

Trương tuần
Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2010 9:48 PM

 -“Đáng sợ nhất là thiếu thông tin, nhiễu thông tin”… 
 Ý kiến trả lời phỏng vấn mạng Chinhphu.vn của Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Lê Doãn Hợp


Lời Bộ trưởng nghe ra chí lý
Thiếu thông tin là úm ba la
Người cung cấp xin đừng bịt lại
Dân biết, dân làm, dân kiểm tra...

Ảnh cóp từ  http://vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv, Trương tuần chiêu tuyết và viết lời bình