Trang chủ » Cùng vui

BÁC LUẬN YÊU ƠI !

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 21 tháng 8 năm 2015 9:10 AM


BÁC PHẠM VŨ LUẬN YÊU ƠI
BÁC CHO EM LẬY SAU RỒI XIN THƯA
KÌ THI ĐẠI HỌC TUYỆT CHƯA
PHỤ HUYNH, SĨ TỬ NHƯ DƯA CẢI NHỪ
CHUỘT BẠCH THỬ NGHIỆM ĐỨ ĐỪ
BÁC CƯỜI THẮNG LỢI BÂY CHỪ THÀNH CÔNG...

Trương Tuần