Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gửi Đỗ Trọng Khơi và Trần Văn Thước

Phạm Xuân Trường
Thứ ba ngày 18 tháng 6 năm 2013 5:26 AM

 
Một người đứng - Một người nằm
Một đôi lam lũ như tằm nhả tơ
Giời còn bắt tội làm thơ
Hay vì đau hộ giấc mơ luân hồi.
Chợ đời người xuất khẩu người
Chợ thơ nhan nhản những lời giả yêu
Thơ khôn lựa gió biết chiều
Thì mình lấy dại để yêu thật lòng.
Xin gom ngọn gió ngoài đồng
Cánh cò cõng cả dòng sông mang về
Người quê tìm đến người quê
Mặc ai đánh tráo lời thề cỏ non.
Mặc ai tính cuộc vuông tròn
Cái mất là được cái còn là không
Cánh cò dại với dòng sông
Chim kêu dại với cánh đồng mưa tuôn...
Người ta có ngọn có nguồn
Nỗi đau đau đứng - Nỗi buồn buồn nghiêng.

 (*) Ở Thái Bình có nhà văn Trần Văn Thước viết đứng, nhà thơ Đỗ Trọng Khơi viết nằm do khuyết tật