Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chết cũng phải…chờ!?...

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 2013 10:09 PM

 
(VnExpress-12/04/2013) - “Hơn 500 tử tù đang chờ cái chết “êm” hơn,
không phải chết dựa cột, đổ máu, nhưng chưa được thi hành án, 3 tử
tội vì quá căng thẳng đã tự tử”… Xin có mười câu khúc khích như sau:
.
Ô hay! Chết cũng phải “chờ”?...
Không phải đợi giờ, đợi thuốc…giảm đau!
Năm trăm tử tội “càu nhàu”
Thà rằng chết quách cho mau khỏi…chờ!
Chết “êm” đợi đến bao giờ
(Giá như có máu…“làm thơ” cũng đành …
Sống thêm “sáng tác” để dành…
Nay mai “xuất bản” sẽ thành…“Nhà thơ”…
Giống như “Nhật ký trong tù”
Nhưng là “Nhật ký Tử tù ” mới…kinh!!!)...
……………..
.
12-04-2013
DL
Dưa Lê 
 
(VnExpress-12/04/2013) - “Hơn 500 tử tù đang chờ cái chết “êm” hơn,
không phải chết dựa cột, đổ máu, nhưng chưa được thi hành án, 3 tử
tội vì quá căng thẳng đã tự tử”… Xin có mười câu khúc khích như sau:
.
Ô hay! Chết cũng phải “chờ”?...
Không phải đợi giờ, đợi thuốc…giảm đau!
Năm trăm tử tội “càu nhàu”
Thà rằng chết quách cho mau khỏi…chờ!
Chết “êm” đợi đến bao giờ
(Giá như có máu…“làm thơ” cũng đành …
Sống thêm “sáng tác” để dành…
Nay mai “xuất bản” sẽ thành…“Nhà thơ”…
Giống như “Nhật ký trong tù”
Nhưng là “Nhật ký Tử tù ” mới…kinh!!!)...
……………..
.
12-04-2013
DL