Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nên giữ như xưa!...

Tú Còm
Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2013 8:33 PM

 Tin các báo: Trong việc sửa đổi Hiến pháp, hiện đang có nhiểu ý kiến về tên Nước;

Nhiều ý kiến của các nhân sĩ, trí thức. lão thành cách mạng và cả một số Đại biểu Quốc hội đương nhiệm cũng đề nghị nên giữ lại Quốc hiệu “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”, như ban đầu Bác Hồ đã đặt. Đáng tiếc, tại Quốc Hội vừa qua, một số vị nhận thức quá đơn giản cho rằng cứ giữ nguyên như hiện nay vì “đã quen rồi”, thay lại như trước sẽ “Tốn kém tiền bạc”…Thật là ngô nghê và nông cạn.

Vậy có thơ rằng:

,

“Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa”

Đấy là Quốc hiệu nước ta mở đầu

Con đường Cách mạng in sâu

Đi vào nguyện vọng, yêu cầu của dân!

Mấy “Ông Nghị”vẫn phân vân

“ Xã Hội Chủ nghĩa”…đánh vần đã quen?!

Thay lại tốn kém bạc tiền…

Nhận thức như thế chẳng nên chút nào!

Hiến Pháp Bộ Luật tối cao

Kỷ cương, phép nước đi vào lòng dân

Làm Quan trước hết có Tâm

Sau là phải có cái Tầm nhìn xa…

Chỉ khi mắt bị…quáng gà

Mới ham theo đuổi…bóng ma chập chờn!!!...

.

16/04/2013

T.C