Trang chủ » Cùng vui

BẢN LĨNH QUAN

Trương Tuần
Thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 2019 8:59 AM- Cụ ơi, tôi thấy bản lĩnh quan bây giờ như rẻ rách. chán mớ đời.
- Này cụ, ăn nói cẩn thận không thì chụp cho cái mũ thù địch bây giờ.
- Này, đừng có dọa, tôi nói sự thật chứ có vu cáo, vu không gì đâu.
- Thế thì nói nghe xem bản lĩnh quan ra sao mà chê bai..
- Nghe đây, các quan không bao giờ dám nhận mình có lỗi, lúc đổ cho thằng đánh máy, lúc đổ cho văn phòng. Túm lại là chỉ cấp dưới làm láo.
- Chưa thuyết phục.
- Cụ chứng kiến các quan ra tòa đều ca mơ run cả, ăn nói ú ớ, cái gì cũng không biết để quan tòa mắng cho "cái gì cũng không biết mà làm bộ trưởng". Toàn hèn đại nhân cả !
- Ngày xưa ông nói như rồng/ Kiên định, trong sáng nhất ông một thời...
- Thơ cụ hay phết. Này cụ, tranh công đổ lỗi và hèn nhát là thuộc tính của các quan cụ nhỉ ?
- Thì VƯỠN....