Trang chủ » Cùng vui

KHÔNG THEO ĐƯỢC CỤ Ạ

Trương Tuần
Thứ hai ngày 1 tháng 10 năm 2018 5:20 PM
- Cụ ơi, cụ còn nhớ hồi mình trẻ có câu khẩu hiệu : "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau " không ?
- Nhớ lắm, hồi ý thế thật cụ ạ, đảng viên rất tuyệt vời...
- Bây giờ cụ thấy khẩu hiệu ấy thế nào ?
- Nóí thật ai có mất lòng cũng chịu vậy, có một số đảng viên dân không thể theo được.
- Cụ nói cụ thể xem sao?
- Thí dụ một số không nhiều ấy THAM NHŨNG, THOÁI HÓA BIẾN CHẤT, LỪA CẢ NHÀ NƯỚC CÓ TỔ CHỨC LẤY TIỀN...dân ta theo sao được.
- Còn gì nữa ?
- Như BIỆT PHỦ, như LĂNG MỘ, TANG LỄ NHIÊU KHÊ, MÊ TÍN thì dân ta cũng không thể theo. Mà lại có cái một số đảng viên không theo được dân.
- Cái gì cụ nói ngay, ú ớ là tôi gô cổ cụ lại đó.
- Cụ lại đẩy tôi sang phía bên kia chứ gì. Tôi nói thật không sợ gì . Cái việc HỎA TÁNG là các quan to không theo Dân.
- Ô cụ phát hiện hay quá.
- Thì VƯỠN...