Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VỀ PHONG CHÂU

Hoàng Gia Cương
Thứ tư ngày 25 tháng 4 năm 2018 2:31 PMVăn Lang đất hẹp, nước nghèo
Vua cày
Hậu cấy
Quan gieo

Dân trồng ...
Cùng là hậu bối Thần Nông
Cũng là con Lạc cháu Hồng một nôi.
Chắp tay lạy bốn phương trời
Nhắc cho hậu thế nhớ nơi cội nguồn
Con trâu, cái cuốc, ao, chuôm lặng thầm.
Ơn sâu mảnh ruộng, góc vườn
Từ Phong Châu mấy nghìn năm
Cha ông mở cõi dọc ngang rộng dài
Đi lên từ nghiệp cuốc cày
Nên nhà điệp điệp
Nên cây trùng trùng!
Về đây bái tạ Vua Hùng
Mở mang cơ nghiệp cha Rồng mẹ Tiên
Cho ta một dải nối liền
Cong cong chữ S rực trên bản đồ!
Phú Thọ 5-2006