Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GỬI GIÁO SƯ BÙI HIỀN

Phùng Khánh
Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017 5:06 PM
"Cũng cờ cũng biển cũng cân đai
Cũng gọi ông Nghè có kém ai" (1)
Sao bộ óc ngài "Thông minh" tệ!
"Gà Sống Thiến Sót" (GSTS)! Ối giời ơi!
Mang danh "Cờ biển" với "Cân đai"
Chẳng có công trình để bằng ai
Ngài bèn cải cách bảng chữ cái
Chữ của dân ta đã bao đời
Ngài rằng như thế cho dễ học
Đỡ tốn giấy in. Đỡ mỏi tay
Ngài có thấy không? Chữ lạ hoắc
Tổ sư tiến sĩ cũng lăn quay
Nếu mà dễ học xin ngài hãy
Trước tiên thử nghiệm con cháu nhà
Và trong dòng họ. Tha hồ thử
Xin đừng làm hại con người ta.
PHÙNG KHÁNH
Ghi chú
(1) Thơ của cụ Nguyễn Khuyến