Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THẰNG BỜM @

Vũ Quốc Túy
Thứ tư ngày 27 tháng 7 năm 2016 9:17 PM
Thằng Bờm có cái quy trình

Ông quan xin đổi cái bình phong to

Bờm rằng Bờm chẳng thích to

Ông quan xin đổi một lò hạt nhân

Bờm rằng chẳng lấy hạt nhân

Ông quan xin đổi ngàn cân vàng mười

Bờm rằng chẳng lấy vàng mười

Ông quan xin đổi chót đời siêu xe

Bờm rằng chẳng thích siêu xe

Ông quan đổi cái “Bao Che” …Bờm cười!

VŨ QUỐC TÚY