Trang chủ » Tin văn và...

ĐIỆU LỆ HỘI NHÀ VĂN NĂM 1957 (Đại hội thành lập HNVVN)

Theo Nhị Linh
Thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2015 6:12 PM

Xin đánh máy hai chương VII và VIII trong Điều lệ năm 1957

CHƯƠNG VII

Hội viên Hội nhà văn việt nam có quyền:

a- Tham dự các cuộc thảo luận, học tập về lý luận văn học về sang tác do Hội tổ chức.

b- Được hưởng những quyền lợi tinh thần và vật chất của nhà văn và được Hội giúp đỡ ý kiến, điều kiện để sang tác theo quy tắc hoạt động của Hội .

c- Phê bình Ban chấp hành của Hội.

d- Tự quyết định về hoạt động sang tác của mình.

e- Bầu cử và ứng cử vào cvacs cơ quan lãnh đạo của Hội Nhà văn.

f- Xin ra khỏi Hội

CHƯƠNG VIII


a- Ra sức phát huy sáng tác của mình để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn luôn nâng cao trình độ tư tưởng và nghệ thuật của mình.

b- Tôn trọng điều lệ của Hội và tham gia các hoạt động của Hội.

c- Trao đổi kinh nghiệm sang tác cho nhau, hết sức giúp đỡ hội phát triển hội viên và phát triển bồi dưỡng nhà văn mới.

d- Đóng hội phí đều đặn.