Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tâm đắc với Trần Nhương

Nguyễn Đăng Sâm
Thứ bẩy ngày 1 tháng 3 năm 2014 7:58 PM
Một ngày không gặp Trần Nhương
Khác nào đang độ yêu đương vắng người
Chuyện văn to nhỏ chuyện đời
Lại còn hí hoáy vẽ chơi mấy nàng
Chắc là lão thật giàu sang
Rỗi hơi mở quán bán hàng cho không
Nào ai thấu hiểu trong lòng
Ta đây cùng lão buồn đong vơi đầy.

Hạ Long, Xuân 2014
NĐS