Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tiếc ông Phạm Quí Ngọ

Nguyễn Văn Diệp
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2014 10:01 PM
Sáu mươi thương ông sớm qua đời
Kì án kia chắc bỏ còn gì
Ông người phá án tinh vi
Thăng quan tiến chức bởi vì tiếng tăm
Dương Chí Dũng mưu thâm đã rắp
Trước án hình trâu lấm vấy càn
Tố cáo ông bậc đại quan
Báo tin nhận bạc bao ngàn Đô la
Để Hà Nội phải ra quyết định
Mở tòa hình kẻ chính báo tin
Hồ sơ chưa rõ trắng đen
Mà sao trời bắt ông lên Thiên Đàng?!
Để dưới trần dở dang danh dở!
Kì án này phải bỏ tiếc sao
Trách Dũng trách cả trời cao
Đố ai tìm được kẻ nào báo tin..
      Nguyễn Văn Diệp
         Ngày 20 -2 - 2014