Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Đầu năm Ngọ khuyên lũ Ngựa đua

Nguyễn Văn Diệp
Thứ năm ngày 6 tháng 2 năm 2014 3:05 PM

 

        Thể trường thiên

 

Giao thừa năm Ngọ lại làm thơ

Khuyên giống mã đua bỏ thói nhơ

Lũ cựu “quen đường”thôi lối cũ

Bọn non “háu đá” phải mau chừa

Một con ngày trước khi lâm bệnh

Cả trại nhịn ăn tích nhớ chưa?

Đừng để bò trâu kêu khuyển mã

Chớ cho cừu lợn bảo dê lừa!

Xứng danh chiến mã Nam Triều cũ

Bạt vía kỵ binh Bắc Quốc xưa

Ngàn vạn gương trong còn để lại

Người Nam đúc tượng để tôn thờ

           Nguyễn Văn Diệp

 0 giờ 1 tháng Giêng năm Giáp Ngọ