Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ Đồng Thị Chúc

Đồng Thị Chúc
Thứ bẩy ngày 15 tháng 2 năm 2014 9:59 PM


 LIM RU CHIỀU

Người ta Hội Quán Hội Đình
Còn tôi ngồi hát một mình “ còn duyên...
”Câu ca ru khắp mọi miền
Ru tôi chút phận thuyền quyên cuối chiều .

LÚNG LIẾNG“
 
lúng liếng là lúng liếng ơi
“Lúng liếng trốn chạy để tôi đi tìm
Lúng liếng như thể cánh chim
Tôi tìm không thấy đành chìm Bến Mơ .