Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Xét xử cho nghiêm!

Tú Còm
Thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2013 1:04 PM

 
(Về vụ ba cảnh sát trấn lột tiền gái mại dâm ở Lạng Sơn) 
 
.
Ba tên “Cảnh sát” bất nhân
Đã lừa cả gái mãi dâm…tống tiền!
Đúng là một bọn thấp hèn…
Nào vì sự vụ , lại quen đi lừa?!
Tiền, vàng bắt họ phải đưa
Lấy quyền dọa nạt…chịu thua chúng rồi!
Quan Tòa muốn thấu từng lời
Còn kẻ bị hại sợ phơi mặt mày…
Mong rằng công lý thẳng ngay
Đưa bọn...mặt dầy ra xử cho nghiêm!...
.
Tú Còm