Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cờ Tàu

Lẩn Thẩn
Thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2013 4:58 AM

 

Cờ Tàu vốn có 5 sao
Một sao lãnh đạo, bốn sao chầu rìa
Chuyện rằng năm ngoái, năm kia
Anh Tập chủ xị, tăm tia chư hầu
Một lũ Hoa nam đứng chầu
Tâng công chủ xị, khấu đầu xin theo
Gắn thêm một sao lộn lèo
Cờ Tàu đổi chất, bèo nhèo sáu sao.
Dân tình ngứa mắt, ồn ào
Miệng loe giải thích nháo nhào cho qua
Sai nha kiểm điểm. chu choa
Tại tên thợ dán í mà, kể chi
Cái lỗi bé tỉ tì ti
Đẹp lòng ngài Tập có gì mà sai
E rằng ngày một ngày hai
Sa cơ lỡ bước có ngài bao dong
Cái sai có giống có dòng
In thành sách dạy lọt lòng trẻ thơ
Bộ mặt chư hầu nhuôc nhơ
Rửa sao cho sạch, làm ngơ không đành
Biển Đông giặc nó tung hoành
Miệng ngậm hột thị, thôi đành vậy thôi
Đã làm thân phận bề tôi
Dân chúng nháo nhác, lôi thôi làm gì ?
Chuyện cờ , thôi hãy ỉm đi
Bới ra thêm thối, lấy gì mà ăn.

10/3/2013  LT