Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Giá Trả Chân Dài

Việt Sơn
Thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2013 1:02 PM

 
Mặc cảm chân lùn chẳn giống ai,
Cậy người tăng tấc:  mộng trang đài (?)
Vít xuyên ống quyển, đau toàn dãy,
Cưa dứt xương chân, nối mỗi ngày.
Tháng rưỡi nằm trơ, đâu thoải mái !
Năm tròn niền cộm, kém khoan thai !
Mạng liều cho đẹp, khôn hay dại ?
Giá đổi cao vời: mặc rủi may !
 
                   Việt Sơn