Trang chủ » Cùng vui

TỤC NGỮ MỚI

Nguyễn Lâm Cẩn
Thứ sáu ngày 9 tháng 2 năm 2024 7:18 PM
1.
Tham làm quan, ngoan làm dân
2
Ăn vác mặt đến, biến kiếm bài chuồn
3
Kiếm tiền tỷ đi tu, kiếm tiền xu đi quét rác
4
Tiền chia, tình đồng chí, hầu toà, chữ ký giáo gươm
5
Công việc đưa xuống, ăn uống đưa lên
6
Thầy cô bán chữ, vũ nữ bán trôn, nhà xác bán hồn, nhà vân bán tiếng
7
Lá ghét gió, đơm đó ghét cá tôm, rạ rơm ghét trâu bò
8.
Tiền đầy túi mua được quan to, vàng đầy kho mua được quan lớn
9
Ở chùa không tâm, bán dâm không đạo
10
Hiền gặp chiếu manh, tinh anh gặp tráo trở
11
Uống lén bẩn bụng, ăn vụng bẩn mồm.
12
Ăn vỗ tay, đắng cay vỗ mặt
13
Làm mẹ không biết hát ru khác nào đi tu không biết kinh kệ
14.
Đầy tớ vào lò mới thò mặt chuột
15
Tiền bẩn đã nuốt đi tuốt vào tù.
Hà Nội, 17-1-2024
NGUYỄN LÂM CẨN