Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

E NGẠI AN NINH NĂNG LƯỢNG ĐẤT NƯỚC CÓ THỂ DẦN LỆ THUỘC TRUNG QUỐC

Lưu Trọng Văn
Thứ ba ngày 13 tháng 6 năm 2023 8:42 AM

Chúng ta đang tập trung quan tâm chủ quyền QG cứng “an ninh lãnh thổ, biển đảo” mà chưa thật sự để ý đến chủ quyền QG mềm: an ninh năng lượng điện.
Một nhà nước thực sự yêu nước không chỉ chống ngoại xâm cứng lãnh thổ, biển đảo mà còn chống các cuộc xâm lăng trói buộc kinh tế, thương mại và đặc biệt cuộc xâm lăng trói buộc năng lượng.
Thủ tướng vừa yêu cầu bộ Công thương thanh tra hoạt động của Tập đoàn Điện lực VN. Bộ Công thương với lĩnh vực quản trị của mình chỉ có thể thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn hệ thống An ninh QG bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, mới có thể thanh tra các hoạt động liên quan đến an ninh QG.
Các câu hỏi của Thanh tra An ninh QG có thể là:
- Thuỷ điện của VN bị phụ thuộc vào nguồn nước từ các con sông bắt nguồn từ Trung Quốc thế nào?
- Nhiệt điện của VN bị phụ thuộc vào công nghệ và nguyên liệu chất đốt than, khí của Trung Quốc thế nào?
- Mạng lưới điện QG khi mua điện từ Trung Quốc, hoà vào lưới điện QG thành một dòng chảy sẽ phụ thuộc Trung Quốc thế nào?
- Các phụ thuộc này dẫn đến khả năng mất “an ninh năng lượng” vào QG đang tranh chấp Biển Đông và lãnh thổ của VN thế nào?
- Trước những nguy cơ như vậy đòi hỏi chống độc quyền của Tập đoàn Điện lực VN sẽ có vai trò gì để tránh rủi ro về an ninh Đất nước?