Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

75 NĂM TRƯỚC CỤ HỒ KHAI MẠC HỘI NGHỊ VĂN HÓA

Lưu Trọng Văn
Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021 10:47 AM


75 năm trước ngày 24.11.1946 cụ Hồ khai mạc Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất.
Cụ nói: “Tôi mong chúng ta đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”.
Cụ nhấn mạnh:
"Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.
Tiếng vỗ tay vang rền, trong đó vỗ nồng nhiệt nhất có lẽ là 15 uỷ viên Uỷ ban Văn hoá toàn quốc.
15 ủy viên của Uỷ ban danh giá này là: Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Xuân Hãn, Đào Duy Anh, Hồ Hữu Tường, Bùi Công Trừng, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Thiệu Lâu, Trương Tửu, Khái Hưng
Thế Lữ, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Văn Huyên, Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Đình Thi.
Gã cố tình có chữ "và" để chia ra hai nhóm trong Uỷ ban này.
Nhóm dưới 6 người,mọi người đã biết họ đến cuối đời vẫn gắn bó với thể chế DCCH và XHCN sau này.
Còn nhóm trên, 9 người, diễn biến theo con đường khác do nền tảng Văn hoá mà họ thấy không còn phù hợp với tầm nhìn Nhân văn của họ.
Hồ Hữu Tường ly khai:
"Tôi trở về con đường dân tộc; tôi cho rằng việc giai cấp vô sản giải phóng nhân loại là một huyền thoại lớn của thế kỷ XIX và tiềm năng cách mạng của giai cấp vô sản ở châu Âu và Bắc Mỹ là một huyền thoại lớn của thế kỷ XX."
Năm 1948 ông vào Sài Gòn sinh sống.
Nguyễn Thiệu Lâu.
Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 làm Vụ trường Vụ Ngoại kiều Bộ Ngoại giao, Đổng lí văn phòng Bộ Nội vụ (Bộ trưởng là Huỳnh Thúc Kháng), một thời gian. Ngày Toàn quốc kháng chiến ông lên Việt Bắc làm Giám đốc Trường Kinh tế Trung ương của Chính phủ kháng chiến. Năm 1950 ông bỏ về Hà Nội rồi Sài Gòn.
Hoàng Xuân Hãn thấy quan niệm văn hoá của mình khác biệt với thực tại của cách mạng, năm 1951 đã bỏ qua Pháp sống.
Nguyễn Hữu Đang bị tù vì bất đồng chính kiến và do tham gia phong trào Nhân văn Giai phẩm.
Trương Tửu bị loại khỏi đời sống văn hoá do cũng có tư tưởng Nhân văn như Nguyễn Hữu Đang.
Nguyễn Mạnh Tường sau khi công khai phản biện của mình "Nhà nước chỉ là bàn tay nối dài của Đảng" đã bị vô hiệu hoá.
Khái Hưng chọn con đường là nhà văn tự do.
Đào Duy Anh không được trọng dụng sau khi đòi tự do dân chủ cho văn nghệ sỹ trên báo Nhân văn.
Bùi Công Trừng bị kỷ luật đảng vì theo đường lối xét lại.