Ồn ào giải thưởng Hội Nhà văn: Có mua giải, chạy giải?
 v.