Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN “GÓP CỔ PHẦN”

Phạm Mạn
Thứ năm ngày 5 tháng 5 năm 2016 2:50 PM
Nhớ thuở 7U sức lực tràn (!)
“Cổ phần” vẫn góp “lốc” ông Trần:
Đường thi mấy “áng” vần vè ép!
Lục bát mươi dòng ý tứ khan !
Truyện ngắn mầy mò khoe bút đẹp!
Ưc hồi móc máy chuyện quân nhân!
Giờ đây đang hướng về tiên cảnh,
Chẳng biết trên kia có “Cổ phần”!?
5/5/2016
PHẠM MẠN