Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Nguyễn Văn Diệp

Nguyễn văn Diệp
Thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2013 8:55 PM

   
        Hay lại đèn cù
 
Nhập chia ruộng đất chuyện đèn cù!
Mù tít vùng quanh lại tít mù ?
Ngày trước được chia thành chủ đất
Bây giờ tích tụ hóa "nông phu"!
Đấu thầu mở lối tìm đường mới
Hay lại lạc phương hóa..vẫn như ...!
Ra phố vật vờ tìm cuốc sống
"Khen ai khéo tết cái đèn cù"?!
      Nguyễn Văn Diệp
 
 
 
      Đại ngu


Ngày nào Lã Thị Kim Oanh
Câu hai thứ trưởng tham ăn vào tù*
Bây giờ Huỳnh Thị Huyền Như
Lừa cho một lũ đại ngu dính đòn!
Ngân hàng thủ trưởng tưởng khôn
Quen ăn tiền bẩn định tuồn bạc nhơ
Xem chừng mới tính sơ sơ
Bốn ngàn tỉ bạc bây giờ còn đâu?
Kia Trần Xuân Giá to chưa
Lương hưu to tướng còn lừa dân sao
Tuổi đời còn được là bao?
Thân già chắc ở trong lao hết đời!
Bầu Kiên vang bóng một thời
Án tử - chắc chắn đi đời hết oai
Tham lam nên mới cố sai
Tỷ Đô mua nổi đầu Ngài được không?
Một lô một lốc mắc tròng
Ra vành móng ngựa "hưởng" cùng Huyền Như !
Gìan tham gặp gái siêu lừa
Toàn "công bộc đại" khổ chưa hỡi Trời!
Biết ra thì mắc cả rồi
Nhà cửa danh vọng đi đời nhà ma!!
Đại quan đứng trước cửa tòa
Hỏi rằng còn xấu còn xa nào bằng?
Một đàn khổ nhục vì ăn
Tham tiền đã biến họ thành dại ư?
Chớ kêu "nhất nhật tại tụ..."
Hẳn rằng mới hiếu "Đại Ngu "là mình!!
   Nguyễn văn Diệp