Trang chủ » Cùng vui

Chúa Chổm chào thua

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 1 tháng 12 năm 2013 5:40 AM“Chúa Chổm” tân thời!...                                                                          
Dưa Lê

.
Ngày xưa Chúa Chổm nợ đìa
Lưu danh muôn thuở làm bia cho đời…
Bây giờ “Chúa Chổm” tân thời
Toàn là “Nhà nước tuyệt vời”…nợ công!?...
Hiện tại, một hai bẩy “ông” *
1,35 triệu tỷ “nợ công” dài dài…
Mang danh “Chúa Chổm” tân thời…
“Xã hội Chủ nghĩa” đẹp tươi…nợ đìa!?...
( Ấy là chưa kể râu ria
Nếu thống kê đủ số kia…còn dài)…
Bây giờ biết đổ đầu ai ?
Thôi thì cứ để dài dài…dân lo…!!!?...
……………….

29-11-2013