Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chùm bài viết của Đường Vănhùm khúc khích Nguyễn Văn Diệp

Nguyễn Văn Diệp
Thứ bẩy ngày 23 tháng 11 năm 2013 6:16 PM
  Lời ông cán bộ tổ chức
 
     Thanh tra tự nhủ
Các Đại biểu xui đi bắt hổ
Rừng cấm rồi bọn tớ dại sao?
Hang cọp ai giỏi thỡ vào
Răng nhọn vuốt sắc nó cào chết tươi
Chuyện đó thế lõu rồi đấy nhé
Dại xụng vào bỏ mẹ cho xem
Hổ đâu phải loại ươn hèn
Chỳa sơn lâm hẳn nó quen hơn bác
Bờn cửa hang bao nhiờu quõn gỏc
Vừa động rừng nai tác vượn kêu
Lương tôi có được bao nhiêu
Vật vờ bắt chuột đó liều rồi nha
Mốo con bới mói khụng ra
Đuổi chó chó chạy về nhà các quan!
Chú mà tham thỡ quan bị trỏch
Lộ bem ra Trời hạch là toi
Nghe quan dạy đó lõu rồi:
“Nhũng tham không thể ở nơi đất này”
Cứ bỡnh thường lại hay lại ổn
Khụng nhọc lũng chăng tốn công lao
 
 
 
 
Đúng là mưu sách quá cao
Nhúc nha nhúc nhích có sao đâu mà
Mốo nhà ta chú cũng nhà ta
Thôi đừng có dại mà khổ thõn
Việc này là của ba anh:
Điều tra,kiểm sát nhân danh nước nhà
Rồi đến các thứ tũa họ xử
Thanh Tra mỡnh cứ ngú xem sao
Hổ già vẫn ngự ghế cao
Xem chừng ba chỳ anh nào cũng kinh
Họ cũng vậy như mỡnh thụi cả
Bắt chuột con đấm đá qua ngày
Các vàng đố dám ra tay
Động rừng là Hổ bao vây mọi đường
Gặp cảnh ấy mục xương là chắc
Hổ mà gầm chết mắc kờu ai?!
Mũ ni tốt nhất che tai
Bắt Hổ em chịu – các ngài đừng xui…

 
 

Quan xử lấy quan

Thể trường thiên độc vận Quan

Sao mất tính người thế các quan?

Ep dân tội chết tự đâu quan?

Còn đầu thoát nạn nhờ cha đẻ

Bại sản chung thân bởi sáu quan!

Cậy thế làm càn dân chịu khổ

Vào bè vu cáo để thăng quan

Bức cung mớm án đau ông Chấn

Dựng cảnh giết người ác thế quan?

Lộc hậu lương cao thành mọt nước

Vô luân thất đức hóa tham quan

Cầu vai vẫn đợi ngày sao mọc

“Móng ngựa” chờ khi tiếp mấy quan!

Nào ngỡ Lý Chung ra nhận tội ??

Để cho Thanh Chấn tố nhà quan !!

Làm quan gây án sao chối tội ?!

Cố ý vu oan xử nặng quan

Dân chúng kêu la ngơ chẳng được

Chính quyền vẫn dụng chửa giam quan?

Người tù phải trải mười năm khổ

Đâu dám  dựng lên chuyện hại quan

Phải hỏi tội ngay quân mọt nước

Chớ nương treo án bọn tà quan

Chó diên cắn bậy là điên chó

Quan ác táng tâm gọi ác quan

Ngân khố chớ chi khâu trả bạc

Sáu quan chung chịu dẫu bao quan

Chia nhau vào khám thêm từng trải!

“Nhất nhật tại tù”khổ đấy Quan…

     Ngày 18 – 11 -2013

     Nguyễn Văn Diệp