Trang chủ » Cùng vui

Sướng thật !

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 5:23 AM


Phỗng sành

Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành

Mắt thời thao láo, mặt thời xanh

Vuốt râu nịnh vợ, con bu nó

Quắc mắt khinh đời, cái bộ anh

Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ

Rượu chè trai gái đủ tam khoanh

Thế mà cứ nghĩ rằng ta giỏi,

Cứ việc ăn chơi chẳng học hành

Tú Xương